.... (TODO... write todays ideas, tribal-art, estetiques...)